iPOC i59 วิทยุสื่อสารระบบ 4G 5G และ Wifi

iPOC i59 วิทยุสื่อสารระบบ 4G 5G และ Wifi

วิทยุสื่อสารผ่าน Internet 4G 5G wifi iPOC เป็นระบบวิทยุสื่อสารบนเครือข่ายข้อมูลไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี สัญญาณ internet 3G , 4G ,wifi ที่แตกต่างจากแบบดั้งเดิม สามารถส่งสัญญาณได้ไกล ไม่จำกัดระยะทาง ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่สัญญาณ internet เข้าถึง...